Alle bewonersorganisaties van Woonbron, huurdersraden, complexcommissies, klankbordgroepen of individuele huurders met een achterban, kunnen LID worden van de vereniging RBRW.


Van hieruit wordt de LEDENRAAD gekozen, die totaal uit 18 leden bestaat. Zij vormen een goede vertegenwoordiging van het totale woningbezit van Woonbron. De ledenraad deelt informatie met alle leden van de RBRW.


De ledenraad adviseert het BESTUUR van de RBRW, gebaseerd op de ervaringen uit de eigen gebieden. Dit bestuur overlegt op concernniveau met de bestuurder van Woonbron en behandelt de adviesaanvragen over onderwerpen die alle huurders aangaan.